Sjef Langeveld is geen passant in Chaam


  Verslag interview Sjef Langeveld,
  voorzitter natuurvereniging Mark en Leij

  Interviewers: Ria Loomans en Jan Meesters
  Plaats: bij Ria Loomans thuis
  Datum: 23 oktober 2013


Het eerste gesprek 23 oktober j.l. met Sjef werd voortijdig afgebroken omdat Sjef weggeroepen werd voor spoed overleg met de provincie m.b.t. het Markdal en de financiële bijdrage daarvoor. Deze gedrevenheid is kenmerkend voor Sjef en dat merkten we ook in het tweede gesprek op 13 november. Sleutelwoorden in het gesprek zijn dan ook: Duurzaamheid, vitaliteit en ecologie. Volgens Sjef: "Dit dient diep in onze genen aanwezig te zijn".Sjef geboren in Lisse, woont nu 14 jaar met zijn vrouw met plezier in Chaam. Achter hun huis exploiteert hun zoon Ron de biologische wijngaard Dassemus.
Sjef, die nu gepensioneerd is, heeft landschapsarchitectuur, bouwkunde en stedenbouwkunde gestudeerd en heeft zich tijdens deze studie gericht op ecologie, sociologie en planologie.Tijdens zijn studie heeft hij 5 jaren gewerkt bij een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en ecologie. Daarna is hij 10 jaar hoofd van de afdeling natuur en landschap van de gemeente Breda geweest.Ook heeft hij 10 jaar onderzoek geleid in Wageningen wat ging over welke beslissingen nemen wij als samenleving in het omgaan met omgeving, grondstoffen, planten en dieren.

Hoe handelen we duurzaam?
De laatste acht jaar voor zijn pensionering was hij directeur van Both ENDS. Een organisatie voor internationale samenwerking op het gebied van duurzaamheid met als motto: Wij stimuleren eerlijke vooruitgang, verbinden Noord en Zuid en werken zo aan een duurzame toekomst.
Hij is i.v.m. zijn werk veel op reis en deze invloed is terug te zien in zijn mondiale denken.Hij is nu Honorary president van FFP (Fair Flowers fair Plants), waarvoor hij zich in het verleden en ook nu heeft ingezet voor de mondiale verduurzaming van de teelt van bloemen en planten.
Door alles wat hij gezien heeft in de wereld maakt hij zich zorgen over het milieu, maar is niet pessimistisch.Hij heeft gezien wat de mens met de aarde doet en hoe belastend dat is, denk bijv. aan verbouw van soja, palmolie, hout, en de goudwinning.Bewustwording van de gevolgen van onze acties is de rode draad.
Duurzaamheid is daarbij voor Sjef de lijm van de samenleving, en terug te vinden in:
· noodzakelijke sociale cohesie: mensen verbinden
· zuinig op onze aarde
· voorzichtigheid bij onze bedrijvigheid
Sjef heeft zijn mening in het interview gegeven als voorzitter van Mark en Leij met hier en daar een persoonlijke noot ter toelichting.

Niet alles moet natuur worden
We hebben de Structuurvisie Alphen-Chaam en de vragen in de enquête als leidraad genomen.
Over de Structuurvisie was Sjef kort: jammer dat de Structuurvisie weinig verklankt van de onderwerpen en visies uit de enige jaren voordien uitgebrachte brochure Agenda voor de Toekomst 2020, waarin de gemeente een A4 grote visie van Mark en Leij had opgenomen. Van de daar genoemde zaken was in de Structuurvisie weinig te herkennen. Neem als voorbeeld het Markdal, daar wil de gelijknamige vereniging met financiering van de provincie nog eens 100 ha E(cologische) H(oofd) S(tructuur) realiseren én met oog voor het belang van de boeren die daar hun boterham verdienen en ons voedsel produceren. Niet alles moet "natuur" worden, maar duurzame ontwikkeling impliceert betrokkenheid van agrariërs om zonder het milieu te belasten voor ons voedsel te zorgen en natuur te "produceren". Zoals in de agenda 2020 staat gaat het om duurzame ontwikkelingen in (door) de agrarische bedrijfstak. Dat geldt ook voor recreatie en toerisme. De structuurvisie zou initiatieven moeten ondersteunen die gericht zijn op het duurzamer maken van de agrarische en de recreatieve bedrijfstak, met directe koppeling naar de samenleving, gericht op het samengaan in het agrarische bedrijf van natuurbeheer en voedsel productie. Dat zou het voor de agrariërs recreatie houders moeten vergemakkelijken.

Kinderspeelplaatsen weinig avontuurlijk
Wat Sjef er toe bracht op te merken dat Structuurvisie te veel is voorbestemd en getuigt van risico mijden in plaats van uit te dagen. Zo vindt hij ook de dat kinderspeelplaatsen teveel risicomijdend zijn, te weinig avontuurlijk, waardoor ze niet uitdagen tot initiatieven en avontuur. Waar zijn de avonturenplekken zoals in Galder, voor onze kinderen, voor onze jeugd? Wat mogen ze nog? Sjef zegt; We moeten de bewoners activeren om zelf initiatieven op te pakken en zaken te ontwikkelen met een stimulerende gemeente in de rug.

Wat ons bracht bij Citta Slow
Citta Slow staat voor duurzaamheid, mensen samen (van binnenuit) en de economie is hierbij het smeermiddel.Hij vindt daarom dat eigenlijk alle verenigingen van Chaam supporter van Citta Slow moeten zijn.
Mark en Leij gaat (de Algemene ledenvergadering heeft inmiddels het supporterschap aangevraagd) Citta Slow in Alphen-Chaam "supporteren". De uitgangspunten van Citta Slow, zoals opgenomen in het Europees Manifest Cittaslow, sluiten op een groot aantal punten aan bij de uitgangspunten van Mark en Leij. Sjef zoekt met de vereniging manieren om samen met de gemeente en anderen de Citta Slow gedachte uit te dragen en wil als supporter meehelpen.

Bij de vraag "wat kenmerkt"een Chaamenaar dacht Sjef lang na en kwam met een filosofische opmerking: Chaam is een dorp van passanten, men vliegt er door heen of verblijft er kort. De Chaamenaar zelf, die er woont, is een honkvast en een echt verenigingsmens.

Welstand; wel richtlijnen, geen criteria
Moeten we zelf kunnen beslissen over de vorm waarin we bouwen was een van de volgende vragen. Met andere woorden: moet de welstandsbeoordeling zonder meer verdwijnen. Sjef vindt van niet. Denk aan de dreigende bouw van een zendmast aan de Geersbroekseweg en de gebouwde "hooiberg" bij Ulvenhart. Ook hier had Sjef een filosofische opmerking: hoe iets zich vertoont moet je met elkaar afspreken. Wel richtlijnen, geen criteria. En de mogelijkheid je als burger en /of buurt en als vereniging uit te spreken, in positieve zin, over bouw en omgevingsinitiatieven tegelijk met of samen met de indiener van het initiatief.

Hij mist in Chaam de zorg voor oude bomen. Bij Keizershof zijn nog niet zolang geleden 10 eiken omgehaald. (noot van de interviewer: en zonder acties van de burger waren ook alle bomen voor het raadhuis verdwenen) Ook wil hij naar een ander bermbeheer om de biodiversiteit te stimuleren.

Sjef is geen burgemeester
Op de vraag wat zou je doen als je burgemeester bent, was zijn antwoord: dat ben ik niet. Maar als burger wil hij een consequentere, duurzame aanpak van het beleid en de uitvoering daarvan. Persoonlijk is hij terughoudend met het teruggeven van grond aan de natuur met als argument zolang wij (het Westen) afhankelijk zijn van de arealen elders in de wereld, moeten we niet bang zijn om aan dergelijke gronden altijd een economisch aspect te verbinden.

Het verkeer in Chaam zou hij rustiger willen laten passeren, door het vrachtverkeer op de aan en afvoerende wegen te ontmoedigen. Denk hierbij aan:
· Doorgetrokken middenstreep op de doorgaande wegen met een maximumsnelheid van 70 km per uur en op de logische plekken goede oversteekplaatsen: zebra's
· In het buitengebeid een maximumsnelheid van 50 km per uur en in de woonwijken 30 km-zones

Sjef voelt zich 80% Chamenaar en zijn komst naar Chaam was puur toevallig.Op 17 november zijn we nog even bij elkaar geweest om de foto te maken.Wij danken Sjef voor een openhartig gesprek en een leerzame tijd met elkaar.


Ga naar overzicht Interviews